Jesteś tutaj

Prawo

Aktualna ustawa o zatrudnieniu zostanie zastąpiona nowym aktem. Obecna ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została poważnie zmieniona w 2014 r., kiedy to wprowadzono nowe instrumenty wsparcia dla bezrobotnych, w tym m.in. system profilowania. 

Wprowadzane zmiany w prawie mogą skutkować zmniejszeniem liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Zgodnie z obecnymi regulacjami pracodawcy mający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6% mogą liczyć na miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń.

Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował wydłużenie do 30 dni terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni. Jak twierdzą projektodawcy, obecne przepisy dotyczące terminu na składanie przez pracowników powództw z obszaru prawa pracy, związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy albo odszkodowaniem i żądaniem nawiązania umowy o pracę, w nieuzasadniony sposób krzywdzą pracowników.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej to jeden z głównych celów Ministerstwa Rozwoju, które zapowiedziało wdrożenie pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej ma zostać skrócony z obecnych 50 do 7/10 lat (licząc od dnia zakończenia stosunku pracy). 

Kontrole dotyczące wykonywania działalności gospodarczej będą mniej uciążliwe dla przedsiębiorców – jak wynika ze wstępnych założeń, zasady prowadzenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej mają być zmienione w ten sposób, że będą one przeprowadzane nie w arbitralnie wybranych firmach, lecz w pierwszej kolejności tam, gdzie zanotowano największe prawdopodobieństwo naruszenia prawa.

Resort rozwoju zamierza wprowadzić do systemu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – tzw. prostą spółkę akcyjną. Nowa formuła ma w założeniu łączyć w sobie zalety spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych i być skierowana głównie do podmiotów rozpoczynających działalność. 

Zgodnie z projektem nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) organy administracji będą mogły występować o udostępnienie dokumentów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Tego rodzaju informacje będą mogły dotyczyć zdarzeń mających wpływ na powstanie albo wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych. Wprowadzona zostanie również możliwość nakładania kary pieniężnej przez właściwe organy KAS. Nowa ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 stycznia 2017 r.

 

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Ustawa dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Nowe regulacje, zakładające nałożenie na instytucje publiczne obowiązku odbioru – przesłanych w formie elektronicznej – faktur od dostawców, mają wejść w życie w styczniu 2018 r. 

Sejmowa komisja ds. petycji postuluje zmiany dotyczące kolejności spłaty długów. W efekcie odsetki nie byłyby już prawie zawsze ściągane przed główną sumą zadłużenia. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowelizacja może w ten sposób uchronić część dłużników przed ryzykiem popadnięcia w tzw. spiralę długów.

Polskie prawo zostanie dostosowane do nowych rozwiązań unijnych, które określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS). Nowe przepisy mają wejść w życie w całej Unii Europejskiej już z początkiem lipca br. 

Strony

X

Przeczytaj również